တိုင်ကြားရန်

တိုင္ၾကားသူ၏ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား

တိုင္ၾကားခံရေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်က္အလက္မ်ား

တိုင္တန္းခ်က္

လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမ်ား(ကုန္လက္ခံေျပစာ၊ ေငြသြင္းေျပစာ၊ အျပစ္အနာအဆာျဖစ္ေနေသာ ကုန္စည္ဓါတ္ပံု

မည္သို႔ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳး ျပန္လည္ေပးေစပါသနည္း။

တိုင္ၾကားသူ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လွိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ ထိန္းသိမ္းထားပါမည္